на главную поиск карта сайта

Диссертация, диплом под заказ

+380633380399

+380999518669

В данном разделе новостей нет, приносим извинения.


 

Не зарегистрирован


Вход
Забыли пароль?
Регистрация
 Заработок на картинках

  


МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ  |  ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАВНОВЕСНОГО УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОМ БАНКОВСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  |  ФОРМЫ И МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ  |  МЕТОДИКА АНАЛИЗА ВАЛЮТНЫХ ПОТОКОВ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИКАХ  |  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  |  РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ СОГЛАСОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  |  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ ОЖИДАНИЯ КРИЗИСА  |  ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЙ ВОЛНОВОЙ МАКРОДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ПРИРОДА ЦИКЛОВ, ИМПЕРАТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ  |  ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ Г. МАРКОВИЦА И У. ШАРПА В АНАЛИЗЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ  |  ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  |  Управление инновационным развитием региона в условиях институциональной трансформации экономики  |  ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ  |  ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ  |  СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЕФЕКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  |  Государственное регулирование российской экономики в условиях постиндустриальной трансформации  |  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА  |  РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ РЕГИОНА  |  Трансформація економічної ролі та управлінсько – регуляторних функцій держави в ринковій системі України  |  ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ПІДСТАВІ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  |  ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  |  ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  |  СТАБІЛІЗАЦІЙНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  |  НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ДОНЕЦЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ

САПЕЛЬНІКОВ ЛЕОНІД ВІТАЛІЙОВИЧ

УДК 519.866:336

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ПІДСТАВІ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 25.00.04 – Регіональне управління

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з державного управління

Донецьк - 2003


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Донецькій державній академії управління Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

Дорофієнко В’ячеслав Володимирович, Донецька державна академія управління

Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту у невиробничій сфері.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Амітан Веніамін Наумович, Акціонерне товариство “ДАНКО”, віце-президент (м. Донецьк);

кандидат економічних наук, доцент Яркова Ніна Іванівна, Донбаська державна академія будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, декан факультету “Економіка, маркетинг, менеджмент”

(м. Макіївка).

Провідна установа – Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, відділ проблем регіональної економіки (м. Київ).

Захист відбудеться 10 квітня 2003 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.107.01 у Донецькій державній академії управління Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецької державної академії управління Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а.

Автореферат розісланий 7 березня 2003 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Клейнер Я.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Здійснення економічних реформ в Україні, їх спрямування на створення системи ринків, світова фінансова криза та фінансова криза в нашій країні вимагають створення нового виробничого та фінансового механізму, і, зокрема, радикальних змін в управлінні фінансами на регіональному рівні. Теорія і практика управління фінансами організацій командно-адміністративної системи господарювання не відповідають новим економічним вимогам і потребують принципово нових підходів як до змісту фінансових рішень, так і до їх інформаційного забезпечення.

Отже, з огляду на нову економічну ситуацію в Україні, актуальною постає проблема удосконалення методів та моделей інформаційного та програмного забезпечення управління на регіональному рівні у концепції систем підтримки прийняття рішень при формуванні місцевих бюджетів, що і визначило мету й основні завдання дослідження.

Суб’єкти бюджетної діяльності у тому чи іншому ступеню пов’язані з інвестиційною діяльністю у рамках бюджетів розвитку. Прийняття інвестиційних рішень ускладнюється різними факторами: вид інвестицій; вартість інвестиційного проекту; численність доступних проектів; обмеженість фінансових ресурсів, які доступні для інвестування; ризик, пов’язаний з прийняттям інвестиційного рішення тощо.

Тема дослідження зумовлена необхідністю наукового обгрунтування методичних положень, розробки та впровадження інтелектуальних комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень на регіональному рівні, а також розробки організаційного, інформаційного, математичного та програмного забезпечення систем підтримки прийняття рішень при формуванні місцевих бюджетів. Все це поставило перед науковцями важливу й актуальну задачу теоретичної розробки і програмної реалізації концепції прийняття інвестиційних рішень у бюджетах розвитку.

Вивчення та аналіз літературних джерел з даної проблематики показали, що інтегрований програмний пакет Microsoft Office 2000 у поєднанні з WWW-технологіями є ефективними засобами для розробки інформаційного, математичного та програмного забезпечення систем підтримки прийняття рішень при формуванні місцевих бюджетів.

Отже, актуальною є задача розробки і впровадження в організаціях комп’ютерної системи підтримки прийняття рішень. Розв’язання цієї задачі потребує, у свою чергу, поглибленого дослідження існуючих і розробки нових методів і принципів створення організаційного, інформаційного та програмного забезпечення, розробки економіко-математичних методів та моделей, які пов’язані з фінансовим менеджментом органів влади.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане згідно з тематикою науково-дослідних робіт Донецької державної академії управління, яку затверджено на засіданні Вченої Ради ДонДАУ 28.01.99 року, зокрема роботи проводилися за темою № 99.06.03 “Розробка методів оновлення та розвитку організацій і підприємств соціальної інфраструктури” (номер держреєстрації 0102U001293), та Договором про наукову і творчу співдружність між кафедрою менеджменту у невиробничій сфері та відділом проблем ефективного використання виробничого потенціалу Інституту економіки промисловості НАН України у 2000-2004 роках. При розробці теми автором запропоновано класифікацію засобів систем підтримки прийняття фінансових рішень при формуванні місцевих бюджетів.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретико-методологічних і науково-практичних положень щодо удосконалення механізмів прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів.

Реалізація мети роботи зумовила необхідність визначення і розв’язання таких задач:

провести аналіз досвіду прийняття рішень на регіональному рівні;

визначити сутність і місце механізму підтримки прийняття рішень при формуванні місцевих бюджетів та провести аналіз його складових;

виконати класифікацію й аналіз моделюючих засобів систем підтримки прийняття фінансових рішень при формуванні місцевих бюджетів;

побудувати структурну модель систем підтримки прийняття фінансових рішень при формуванні місцевих бюджетів;

розробити інформаційне забезпечення систем підтримки прийняття фінансових рішень при формуванні місцевих бюджетів.

Об’єктом дослідження є процеси створення систем прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів. Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти обґрунтування і розробки інтелектуальних комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень при формуванні місцевих бюджетів.

Методи дослідження. Дослідження з обраного науково-практичного завдання базуються на загальнонаукових принципах проведення комплексних наукових досліджень. При проведенні дослідження були використані такі методи: метод структурно-логічного аналізу при побудові логіки та структури дисертаційної роботи; методи статистичного, техніко-економічного аналізу для класифікації систем підтримки прийняття рішень та систем класифікації інвестицій; метод математичного моделювання та аналізу при розробці інформаційного забезпечення систем підтримки прийняття рішень. Інформаційною базою дисертаційної роботи є теоретичні та методичні розробки вчених, результати проведених автором досліджень, офіційні статистичні матеріали, законодавчі та нор-

мативні документи, що регламентують діяльність органів влади і управління в Україні.

Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні і розробці інтелектуальних комп’ютерних систем підтримки прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів.

Наукова новизна результатів дослідження полягає у наступних положеннях:

вперше:

розроблено концептуальні підходи щодо удосконалення механізмів прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів на підставі інформаційних технологій, які дають можливість інтелектуальної підтримки різних видів діяльності при формуванні місцевих бюджетів;

запропоновано інформаційне, математичне та програмне забезпечення механізму прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів;

удосконалено:

принципові основи проектування, розробки та впровадження систем підтримки прийняття рішень, які базуються на класифікації завдань організаційного управління;

структурну модель систем підтримки прийняття фінансових рішень, що містить бази даних та бази знань, які дають можливість здійснювати прогнозування розвитку економічних процесів на регіональному рівні;

отримало подальший розвиток:

принципи стандартизації управлінських рішень, що дало можливість удосконалити методологічні положення формування і функціонування банку стандартизованих рішень в регіональних органах влади і управління.

Практичне значення одержаних результатів. Методичні положення та рекомендації, що сформульовані у дисертації, є внеском у систему знань про методи і принципи управління на регіональному рівні щодо систем підтримки прийняття фінансових рішень.

Практична цінність дисертації полягає у створенні науково обгрунтованої методичної бази проектування, розробки та впровадження комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень при формуванні місцевих бюджетів за умов становлення ринкової системи.

Практичну цінність мають:

обґрунтування і розробка інтелектуальних комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень, які підтримують різні види діяльності при прийнятті рішень із структурованих, слабоструктурованих і неструктурованих проблем, що харак-терні при формуванні місцевих бюджетів;

структурна модель систем підтримки при формуванні місцевих бюджетів, яка стимулює розвиток економічних процесів;

рекомендації щодо використання інформаційного та програмного забезпечення систем підтримки прийняття фінансових рішень у концепції баз даних і баз моделей засобами Microsoft.

Наукові результати, які отримані на основі проведеного дослідження, використовуються при моделюванні процесів прийняття фінансових рішень в органах влади і управління, а також у розробці навчальних підручників, посібників, методик для підготовки студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації з даної проблематики, у вищих навчальних закладах України.

Результати досліджень впроваджені і впроваджуються у діяльності Донецької державної облдержадміністрації (у розроблених наукових програмах або їх розділах, експертних висновках), у навчальному процесі Донецької державної академії управління (навчальних дисциплінах), що підтверджено відповідними документами. Основні з них такі:

1. Головне фінансове управління Донецької обласної державної адміністрації (довідка № 12-54/01 від 4.09.2002 р.). Запропоновані методи та програмні засоби застосовані при формуванні місцевих бюджетів. Їх використання дало змогу полегшити перевірку логічної побудови розділів бюджетів.

2. Управління Державного казначейства у Донецькій області (довідка № 13-45/01 від 9.10.2002 р.). При розрахунках бюджетного фінансування. Періодичне використання методики дає можливість стежити за змінами у реалізації регіональних програм та інвестиційних проектів Донецької області.

Особистий внесок здобувача. До основних наукових результатів, які становлять особистий здобуток дисертанта і виносяться на захист, належать:

обгрунтування необхідності удосконалення управління регіональними фінансами з точки зору комп’ютерних систем підтримки прийняття фінансових рішень;

структурна модель систем підтримки прийняття фінансових рішень в органах влади і управління;

рекомендації щодо використання інформаційного та програмного забезпечення систем підтримки прийняття рішень засобами фірми Microsoft.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження доповідались та одержали схвалення на міжнародних науково-практичних конференціях: “Роль соціального менеджменту в інтелектуалізації суспільства” (м.Слав’яногірськ, 2001 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта 2001” (м. Дніпропетровськ, 2001р.).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 8 наукових праць, серед яких – 6 статей у наукових виданнях та 2 публікації у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій - 1,7 д.а., з яких автору належить 1,4 д.а.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів і висновків, які викладені на 170 сторінках друкованого тексту, у тому числі 11 таблиць і 26 рисунків, які наведені на 18 сторінках. Список використаних літературних джерел 231 найменування приведений на 18 сторінках, 1 додатку – на 2 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Розділ 1. Створення систем підтримки прийняття управлінських рішень на регіональному рівні.

Останнім часом на дедалі більшу увагу заслуговують проблеми прийняття рішень, що зумовлено зростаючим динамізмом навколишнього інформаційного середовища, збільшенням взаємопов’язаності багатьох рішень, різким темпом науково-технічного прогресу. Приймаючи рішення, відповідальні особи мають справу зі складним вибором та необхідністю генерування і розгляду багатьох альтернативних варіантів дій. Для їх оцінки використовуються знання спеціалістів, складні аналітичні розрахунки, наукові дослідження системи й засоби сучасної інформаційної технології. Тому питання підтримки рішень на всіх стадіях цього процесу стають дедалі актуальнішими (рис.1).

Автором обґрунтовано роль і значення прийняття управлінських рішень на регіональному рівні. На основі проведеного аналізу стверджується, що для вирішення цих питань необхідно застосування моделювання й автоматизації творчої частини праці відповідальної групи працівників організаційного управління — керівників усіх рангів і осіб, які приймають рішення, за реальних умов їх діяльності.

В організаційному управлінні питання прийняття рішень у своїй ситуаційній основі мають загальні риси: складний для оцінки характер альтернатив, що розглядаються; неповторність ситуації вибору; наявність сукупності різнорідних факторів, які необхідно враховувати під час прийняття рішень; недостатня визначеність наслідків дій; наявність особи або групи осіб, які несуть відповідальність за прийняття рішень.

Важливо визначити характер й особливості підготовки і прийняття рішень залежно від рівня організаційного управління з тим, щоб створити дійові алгоритми та моделі і на їх основі – програмні засоби СППР (система підтримки прийняття рішень). Класифікація задач організаційного управління може бути поставлена у відповідність до певних груп працівників та спеціалістів. Можна виділити три таких групи: керівники (головні адміністратори, керуючі, директори, розпорядники), спеціалісти, технічні працівники (обслуговуючий персонал).

Рис. 1. Структурна схема підготовки і прийняття рішень

Накопичення значної кількості ефективних рішень так чи інакше має бути пов’язане із сучасними досягненнями інформатики і використанням комп’ютерної техніки.

З погляду змістовного наповнення системи підтримки прийняття рішень на регіональному рівні, проблема поєднання інтересів спеціалістів наукового і практичного напрямів могла б знаходити розв'язання у процесі створення і постійного накопичення банку стандартизованих рішень як концептуального загальнонаукового і загальногосподарського характеру, так і конкретного вузько галузевого призначення. Створення такого банку не може бути одноетапним актом, це – процес довготривалої співпраці, який зміг би задовольнити і поєднати як наукові, так і практичні інтереси спеціалістів різних напрямів.

Особливістю формування такого банку є саме централізоване його накопичення, адже окремий конкретний користувач і навіть група користувачів-спеціалістів не зможуть здійснити таке накопичення внаслідок складності і виключної працемісткості задачі. Окремому користувачу доцільніше взагалі працювати без такого банку, ніж власноручно створювати його для власного використання. Отже, весь сенс застосування банку стандартизованих рішень у підприємництві полягає саме у централізованому його накопиченні.

Цикл управлінського рішення за умов функціонування банку стандартизованих рішень наведений на рис. 2.

Виходячи із загальнометодологічних положень стандартизації, як науки, та особистих досліджень автора, у роботі сформульовані принципи стандартизації управлінських рішень: принцип типізації проблемних ситуацій; принцип типізації рішень; принцип обмеження кількості типових ситуацій і рішень; принцип узагальненої термінології; принцип відповідності рівня конкретизації типових ситуацій і типових рішень; принцип елементарності рішень; принцип типізації варіантів видозмін рішень; принцип агрегації рішень.

У дисертаційному дослідженні визначено поняття бази знань у системі підтримки прийняття управлінських рішень на регіональному рівні у розумінні сутнісного наповнення, а не програмного забезпечення, що дало можливість запропонувати методологічні положення формування і функціонування банку стандартизованих рішень.

Аналізуючи дослідження з проблеми створення СППР необхідно відмітити,

що вони мають принципово нові ознаки: управління даними — необхідна і достатня кількість інформації про факти, що охоплюють відповідні припущення, інтереси та якісні оцінки у відповідності зі сприйняттям ОПР (особа, що приймає рішення); управління обчисленнями і моделюванням — гнучкі моделі, які базуються на знаннях і наслідують спосіб мислення ОПР щодо процесу прийняття рішень; інтерфейс користувача — звичайна мова, безпосередня робота користувача з системою, програмні засоби, "дружні" користувачеві.

В Україні здійснюється перехід до ринкових відносин, і у зв’язку з формуванням фінансового ринку відкриваються нові можливості використання фінансових ресурсів регіонів. Для організації ефективного управління фінансовими ресурсами істотне значення мають методологічна база та інформаційний інструментарій фінансового менеджменту, який охоплює систему принципів, методів, форм і прийомів регулювання ринкового механізму в галузі фінансів, і загальна мета яких полягає у підвищенні конкурентоспроможності господарюючого суб’єкту. При цьому значення і роль науково-методичного інструментарію, зокрема використання комп’ютерних технологій з підготовки й прийняття фінансових рішень, підвищуються із зростанням обсягу фінансових операцій.

Інформаційна система підтримки прийняття фінансових рішень може бути використана для підтримки різних видів діяльності у процесі підготовки і прийняття управлінських рішень: делегування відповідальності, ініціювання змін, вибору загальної стратегії дії, оцінки результатів, визначення фінансової та інвестиційної підтримки.

Аналіз сучасного стану комп’ютеризації управління фінансами регіонів, виконаний у дисертаційної роботі, показав, що незважаючи на значну кількість розроблених і впроваджених автоматизованих систем управління, автоматизація фінансових функцій зводилась до вирішення лише рутинних задач за умов закритих ситуацій, для яких характерними є чітка визначеність вхідної інформації і наслідків дій, а методи обчислень зводяться до елементарних математичних операцій. Саме це і зумовило необхідність проведення серйозних теоретичних досліджень для створення засобів комп’ютерної підтримки фінансових рішень при формуванні місцевих бюджетів, обумовленої створенням ринкової системи в Україні.

Розділ 2. Дослідження механізмів прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів.

Діяльність кожної організації можна представити як взаємопов’язану систему руху фінансових ресурсів, що викликані управлінськими рішеннями. Повною мірою це стосується і фінансів місцевих бюджетів.

Фінансові ресурси та їх потоки є предметом фінансового аналізу. Його зміст і основна мета полягають в оцінці фінансового стану і виявленні можливостей підвищення ефективності функціонування суб’єкта господарювання за допомогою раціональної фінансової політики. Метод фінансового аналізу – це система теоретико-пізнавальних категорій, наукового інструментарію і регулятивних принципів дослідження фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

У дисертаційній роботі розглянуто класифікацію методів і прийомів фінансового аналізу у контексті розробки систем підтримки прийняття фінансових рішень при формуванні місцевих бюджетів. Досліджені різні концепції інструментарію проведення фінансового аналізу, на основі чого зроблений висновок про необхідність обгрунтування і розробки нової схеми класифікації та ідентифікації показників фінансового стану, яка б відповідала стандартам методологічного забезпечення систем підтримки прийняття рішень фінансового спрямування.

Велика кількість показників використаних у фінансовому аналізі зумовлює необхідність створення класифікаційних груп. Але відсутність науково обгрунтованої і цілеспрямованої методики виділення класифікаційних ознак на практиці призводить до використання досить різних і, на думку автора, необгрунтованих та суперечливих підходів до цієї проблеми. На основі аналізу й узагальнення вітчизняного і закордонного досвіду фінансових розрахунків місцевих бюджетів, у дисертації розроблена уніфікована система класифікації показників і коефіцієнтів. Всю чисельність коефіцієнтів розбито на п’ять груп: платоспроможність та ліквідність; прибутковість та рентабельність; фінансова стабільність; ділова активність; ринкова активність.

У роботі наданий опис і формалізовані процедури прийняття рішень щодо оцінки фінансового стану регіональних фінансів за допомогою найбільш вживаних методів: метод порівняння, метод зведення та угрупування, метод ланцюгових підстановок, метод різниць, метод аналізу критичних співвідношень, метод стабільного зростання, метод прогнозування банкрутства та інші.

Така широка гама методів дасть змогу користувачеві СППФР (системи підтримки прийняття фінансових рішень) зробити комплексний аналіз фінансової ситуації прийняття рішень.

Для ефективного управління фінансовою системою регіону та контролю за фінансовим станом можна створити фінансову модель, що відображає функції і задачі, які необхідно розв’язувати користувачеві (рис.3).

Рис. 3. Структурна фінансова модель регіону


Така структурна модель, як елемент графічного інтерфейсу, дає змогу бачити систему загалом. У фазі проектування СППФР окремі елементи моделі можна подати у вигляді діалогових систем.

Розділ 3. Обґрунтування і розробка інтелектуальних комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень при формуванні місцевих бюджетів.

Одним з найвідповідальніших елементів організаційного управління є прийняття рішень, до складу якого входять етапи: оцінка стану процесу; пошук, розробка і аналіз можливих варіантів дій; вибір одного напряму дій.

У роботі систематизовані загальні умови і ситуації прийняття фінансових рішень на регіональному рівні, виділені найхарактерніші фінансові операції, які потребують розробки засобів їх підтримки, включаючи спеціалізовані моделі, методи та комп’ютерні засоби підтримки прийняття фінансових рішень. На цій основі запропоновані рекомендації для удосконалення системи підтримки прийняття фінансових рішень при формуванні місцевих бюджетів.

Аналіз розвитку інформаційних систем від простих систем обробки даних до сучасних управлінських інтегрованих інформаційних систем дав можливість створити теоретичний і методологічний базис запропонованої системи підтримки прийняття фінансових рішень. Це дало змогу сформулювати основні вимоги до системи, що повинна базуватися на низці теоретичних положень і принципів, які відображають передовий досвід у галузі інформатики і які складаються з наступних положень:

система повинна функціонувати на IBM-сумісних комп‘ютерах під операційною системою сімейства Microsoft Windows, але бути максимально незалежною від платформи розробки;

система повинна дати змогу зберігати структуровані дані та організовувати їх у необхідні структури, що надасть змогу певним чином систематизувати їх;

система повинна охоплювати весь спектр мультимедійних технологій (тексти, формули, графіки, фотографії, аудіо- та відеоматеріали, підпрограми як реалізація певного алгоритму розрахунку - для забезпечення зберігання моделей);

система повинна мати інтуітивно-зрозумілий інтерфейс;

інформація повинна зберігатися у зручному та зрозумілому вигляді для користувача неспеціаліста у галузі інформаційних технологій, який експлуатує систему як експерт даної предметної галузі;

система повинна забезпечити зручний доступ до баз даних і баз моделей, повинна бути вирішена проблема швидкого пошуку необхідної інформації, та представлення її у зручному вигляді для конкретного застосування;

система повинна мати відкритий інтерфейс для редагування та доповнення елементів бази моделей. Користувач повинен мати змогу вносити зміни до існуючих та створювати нові моделі;

система повинна забезпечити зв’язок даних та моделей з іншою системою, яка може використовувати вказану інформацію для подальшої переробки і вирішення певних локальних задач.

Для створення СППФР бажано проведення аналізу попереднього досвіду створення і запровадження систем підтримки прийняття рішень і їх методологічної бази. Тому, з метою внесення більшої ясності у саме поняття СППР та уніфікування поглядів до розробки таких систем, проведено аналіз підходів класифікації СППР, що дало змогу виділити і дослідити два класи таких об’єктів — класифікаційні угрупування й окремі (потенційні) моделі СППР. Цей матеріал став основою розробки структурної моделі СППФР, яка охоплює комплекси фінансових задач (розрахунок фінансових показників, управління грошовими ресурсами і потоками, аналіз фінансового стану, прогнозування фінансових показників, аналіз і управління фінансовим ризиком, управління інвестиціями, управління економічною та екологічною безпекою). У ній відображено основні взаємозв'язки функціональних підсистем на відповідних рівнях управління.

Оскільки всі технічні та інформаційно-логічні операції збору, переробки, зберігання, захисту, пошуку і розмноження інформації, яка необхідна для процесу управління і прийняття рішень, виконуються автоматизовано і апарат управління звільняється від таких робіт, то за умов функціонування СППР надається можливість здійснювати реорганізацію управлінської структури організації у таких напрямах: децентралізація управління; скорочення рівнів управління; скорочення управлінського персоналу; перерозподіл функцій управлінської ланки; спрощення процедур прийняття науково обгрунтованих рішень; комп’ютерне моделювання процесів прийняття управлінських рішень. Досліджено ряд сучасних програмних засобів з метою використання у процесі розробки СППФР та запропоновано приклад реалізації системи з використанням Microsoft Office 2000. Оскільки СППФР складається з трьох концептуальних компонентів: БД, СУБД; БМ, СУБМ; інтерфейсу користувача, і за умови, що база моделей реалізовується за допомогою Excel 2000 для організації БД доцільно використовувати систему проектування та супроводу баз даних Access 2000, оскільки вона має надійні та гнучкі функціональні зв'язки зі всіма програмами MS Office 2000 та іншими Windows-додатками.

Для реалізації системи у роботі пропонується використовувати найбільш поширені програмні засоби, які функціонують у середовищі Windows. Проаналізувавши низку альтернативних варіантів для представлення добре структурованої економічної інформації запропоновано дані-елементи бази моделей представити у форматі гіпертекстового HTML-документа, який існує незалежно від операційної системи та дає змогу представляти практично всі моделі даних. Отже, забезпечуються вимоги стосовно апаратних та програмних засобів представлення моделей даних, можливості внесення змін та доповнень до бази моделей, можливості організації системи в ієрархічну структуру та можливої інтеграції з іншими програмними системами. В якості програмної оболонки можна використати будь-який відомий WEB-browser. Для реалізації системи, яка розглядається, використано Microsoft Internet Explorer. Це дає змогу використовувати добре розвинутий інтерфейс користувача для роботи з системою, представити базу моделей для сумісного використання в Internet або Intranet, що забезпечить доступ до вказаної інформації практично необмеженої аудиторії.

Перший рівень бази моделей системи в організації такий: фінансові ресурси; трудові ресурси; інформаційні ресурси; дослідження та розвиток; матеріальні та енергетичні ресурси; екологічні і соціальні ресурси; основні засоби.

Другий рівень бази моделей СППФР на регіональному рівні (як приклад розглянемо комплекси задач формування місцевого бюджету): прогнозування фінансових показників; аналіз фінансового стану; управління грошовими ресурсами; управління інтелектуальною власністю; управління інвестиціями; управління матеріальними запасами; управління фінансовим ризиком.

На третьому рівні ієрархії розташована WEB-сторінка, яка вміщує детальний опис моделей та дає змогу реалізувати вибрану модель. Як інструмент для цього можна використати Excel, Acces, JAVA-аплет, або інший програмний засіб, який дає змогу реалізувати модель, яка буде представлена в HTML-документ.

Запропоноване рішення розробки системи відповідає поставленим вимогам та забезпечує досить тривалий життєвий цикл з огляду на стрімкий розвиток WWW-технологій.

На рис. 4 наведена структурна схема програмної реалізації СППФР на регіональному рівні.


У процесі проектування та розробки СППФР архітектуру баз даних і баз моделей пропонується розглядати на трьох рівнях абстракції між ЕОМ і користувачами: зовнішньому (пов’язаному з тим, як окремі користувачі уявляють собі базу даних і базу моделей), концептуальному (надання повного інформаційного змісту БД і БМ в абстрактній формі порівняно зі способом фізичного зберігання даних та моделей) і внутрішньому (внутрішня модель складається з різних екземплярів типів записів, які зберігаються).

Запропоновані методичні положення і моделі широко застосовуються для проектування, розробки та впровадження систем підтримки прийняття фінансових рішень для ефективного управління виробничо-фінансовою діяльністю на мікрорівні у ринковій системі.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі на основі проведених досліджень здійснено рішення актуальної задачі теоретичного і методичного обгрунтування підходів щодо удосконалення систем підтримки прийняття рішень на регіональному рівні, зокрема при формуванні місцевих бюджетів. Основні висновки і результати, які отримані у ході досліджень, зводяться до таких положень.

1. У роботі розроблені теоретичні підходи щодо удосконалення систем підтримки прийняття рішень на регіональному рівні за умов формування ринкової системи країни, запропоновані технологічні підходи до проектування, розробки і впровадження систем підтримки прийняття рішень при формуванні місцевих бюджетів, побудована структурна модель систем прийняття рішень, визначені системи класифікації інвестицій бюджетів розвитку для методичного забезпечення систем підтримки прийняття рішень, запропонована методика розробки інформаційного, математичного і програмного забезпечення систем підтримки прийняття рішень на регіональному рівні.

2. На основі проведеного аналізу стверджується, що вирішення проблеми прийняття управлінських рішень полягає у моделюванні й автоматизації творчої частини роботи відповідальних працівників організаційного управління - керівників усіх рангів і осіб, що приймають рішення за реальних умов діяльності.

З погляду змістовного наповнення системи підтримки прийняття рішень, проблема об'єднання інтересів спеціалістів наукового і практичного напрямів може знайти розв’язання у процесі створення і постійного накопичення банку стандартизованих рішень. У роботі сформульовані принципи стандартизації управлінських рішень.

3. Досліджено різноманітні концепції побудови інструментарію фінансового аналізу, і на основі цього зроблено висновок про необхідність обгрунтування і розробки нової схеми класифікації та ідентифікації показників фінансового стану, який повинен відповідати стандартам методологічного забезпечення систем підтримки прийняття рішень фінансового напряму.

4. Основою інвестиційної діяльності бюджетів розвитку є чітке визначення ролі і напрямів укладення капіталу з метою отримання у майбутньому прибутків.

5. На основі проведеного аналізу інформаційного забезпечення управління фінансами на регіональному рівні та формалізації окремих процесів управління місцевими бюджетами сформульовано перелік вимог до автоматизованої СППФР.

6. Запропоновано розв’язання проблеми накопичення моделей у базі моделей та у результаті аналізу програмних засобів для використання системи управління моделями, подано обгрунтування вибору електронних таблиць як ядра СУБМ.

7. Досліджено сучасні поширені програмні засоби і обґрунтовано застосування Microsoft Office 2000 та Internet Explorer при реалізації системи. При цьому подається варіант практичного розв’язання низки питань, які пов’язані із структуруванням інформації у СППФР, доступом до великих обсягів статистичних даних для обробки у моделях системи та створення нових моделей із застосуванням інструментальних засобів для розв’язання класу фінансових задач підвищеної складності, що пов’язані з великим обсягом обчислювальних процедур.

8. Запропоновані рекомендації, методи та програмні засоби можуть широко застосовуватися для проектування, розробки та впровадження СППФР з метою ефективного управління фінансовою діяльністю на регіональному рівні у ринковій системі.

СПИСОК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Сапельніков Л.В., Войнорубов Д.О. Класифікація систем підтримки прийняття рішень та їх моделей для різних аспектів управлінської діяльності // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – 2000. -№5(12). – C. 113-118.

Особистий внесок здобувача: проведено аналіз наявного досвіду створення і впровадження систем підтримки прийняття рішень. Проаналізовано підходи до класифікації СППР.

2. Сапельников Л.В. Необходимость информационного обеспечения процессов управления // Сборник научных трудов ДонГАУ: “Социальный менеджмент и управление информационными процессами”: серия “Государственное управление”,т.1, вып.2. – Донецк: ДонГАУ, 2000.– С. 207-211.

3. Сапельніков Л.В. Проблеми прийняття рішень в організаційному управлінні // Збірник наукових праць СНУ: “Економіка, менеджмент, підприємництво”: №5 /2001 – Луганськ: СНУ, 2001. – С. 213 –216.

4. Сапельніков Л.В., Мартиросян А.С. Роль та аналіз значення прийняття управлінських рішень в організації // Сборник научных трудов ДонГАУ: “Социальный менеджмент и управление информационными процессами”: серия “Государственное управление”,т.2, вып.4. – Донецк: ДонГАУ, 2001.– С. 228-234.

Особистий внесок здобувача: узагальнена проблематика прийняття рішень в організаційному управлінні за умов структурованих, слабоструктурованих і неструктурованих проблем на різних стадіях підготовки і прийняття рішень на підприємстві.

5. Сапельніков Л.В., Сапельнікова Н.Л. Стандартизація систем підтримки прийняття управлінських рішень // Збірник наукових праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”,т.3, вип.8. – Донецьк: ДонДАУ, 2002.– С. 234-238.

Особистий внесок здобувача: розглянуто методологію стандартизації рішень в організації.

6. Сапельніков Л.В. Аналіз зарубіжного досвіду формування місцевих бюджетів // Збірник наукових праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”,т.3, вип.17. – Донецьк: ДонДАУ, 2002.– С. 194-198.

7. Сапельніков Л.В. Планирование: смысл и значение // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2001”, Дніпропетровськ, Наука і освіта, 2001. – С. 13-14.

8. Сапельніков Л.В. Актуальность стратегического планирования для предприятий Донецкой области на современном этапе // Материалы научно-практической конференции “Роль социального менеджмента в интеллектуализации общества” (г. Славяногорск) // Сборник научных трудов ДонГАУ “Социальный менеджмент и управление информационными процессами”: серия “Государственное управление”, т.2. вып.5. – Донецк: ДонГАУ, 2001. – С. 171-172.

АНОТАЦІЯ

Сапельніков Л. В. Прийняття управлінських рішень при формуванні місцевих бюджетів на підставі нових інформаційних технологій. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – Регіональне управління. Донецька державна академія управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2003.

У дисертації обгрунтовано роль і значення прийняття управлінських рішень на регіональному рівні, розроблено рекомендації щодо вдосконалення систем підтримки прийняття рішень при формуванні місцевих бюджетів за умов формування ринкової системи країни, запропоновано технологічні підходи до проектування, розробки та впровадження систем підтримки прийняття фінансових рішень на регіональному рівні, побудовано структурну модель системи, визначені системи класифікації інвестицій бюджетів розвитку щодо методичного забезпечення систем підтримки прийняття фінансових рішень при формуванні місцевих бюджетів, запропоновано рекомендації щодо використання інформаційного, математичного та програмного забезпечення систем підтримки прийняття фінансових рішень на регіональному рівні.

Теоретичні основи та методичні положення, що сформульовані у дисертації, є внеском у систему знань про методи і принципи управління фінансами на регіональному рівні за умов ринкової системи для систем підтримки прийняття фінансових рішень.

Ключові слова: управлінські рішення, системи підтримки, структурна модель, фінансовий менеджмент, місцевий бюджет, бюджет розвитку.

АННОТАЦИЯ

Сапельников Л.В. Принятие управленческих решений при формировании местных бюджетов на основе новых информационных технологий. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.04 –Региональное управление. – Донецкая государственная академия управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2003.

В диссертации обоснована роль и значение принятия управленческих решений на региональном уровне, разработаны рекомендации по совершенствованию систем поддержки принятия решений при формировании местных бюджетов в условиях формирования рыночной системы страны, предложены технологические подходы к проектированию, разработке и внедрению систем поддержки принятия решений на региональном уровне, построена структурная модель систем принятия решений, определены системы классификации инвестиций бюджетов развития для методического обеспечения систем поддержки принятия решений при формировании местных бюджетов, предложены рекомендации по использованию информационного и программного обеспечения для систем поддержки принятия решений на региональном уровне.

Автором обоснована роль и значение принятия управленческих решений на региональном уровне. На основе проведенного анализа утверждается, что фактически проблема состоит в моделировании и автоматизации на этой основе творческой части работы ответственных сотрудников организационного управления – руководителей всех рангов и лиц, которые принимают решения в реальных условиях деятельности.

С точки зрения содержательного наполнения системы поддержки принятия решений, проблема объединения интересов специалистов научного и практического направлений может найти решение в процессе создания и постоянного накопления банка стандартизованных решений. В работе сформулированы принципы стандартизации управленческих решений.

Исследованы различные концепции инструментария проведения финансового анализа, и на основе этого сделан вывод о необходимости обоснования и разработки новой схемы классификации и идентификации показателей финансового состояния, которая должна соответствовать стандартам методологического обеспечения систем поддержки принятия решений финансового направления.

Проведен анализ литературных источников, позволяющий констатировать многообразие мыслей и подходов к этим вопросам, отсутствие системной методической проработки проблемы инвестирования в целом, с точки зрения создания научно обоснованной методологической базы поддержки принятия решений способами систем поддержки принятия решений. Данная проблема исследована в диссертации и получены новые научные результаты.

В работе сформулирован перечень требований к автоматизированной системе поддержки принятия решений и предложены рекомендации по использованию информационного и программного обеспечения систем поддержки принятия финансовых решений. В результате анализа программных способов для использования системы управления моделями представлено обоснование выбора электронных таблиц как ядра СУБМ.

Исследован ряд современных программных способов с целью использования в процессе разработки систем поддержки принятия решений и предложен пример реализации системы с использованием Microsoft Office 2000. При этом предлагается вариант практического решения ряда вопросов, связанных со структурированием информации в системе поддержки принятия решений.

Предложенные рекомендации, методы и программные способы могут широко применяться для проектирования, разработки и внедрения систем поддержки принятия решений и, в частности, финансовых решений с целью эффективного управления финансовой деятельностью при формировании местного бюджета в рыночной системе.

Ключевые слова: управленческие решения, системы поддержки, структурная модель, финансовый менеджмент, местный бюджет, бюджет развития.

SUMMARY

Sapelnikov L.V. Acceptance of administrative decisions at formation of local budgets on the basis of new information technologies. - the Manuscript.

Thesis on competition for a scientific degree of the Candidate of State Management on a speciality 25.00.04 – Regional Management. – Donetsk State Acamemy Management of Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk, 2003.

In the thesis the role and value of acceptance of administrative decisions at a regional level is proved, is developed recommendations concerning improvement of systems of support of acceptance of decisions at formation of local budgets in conditions of formation of market system of the country, offered technological approaches to designing, development and introduction of systems of support of acceptance of financial decisions at a regional level, constructed structural model of the system, the certain systems of classification of investments of budgets of development concerning methodical maintenance of systems of support of acceptance of financial decisions at formation of local budgets, offered to the recommendation concerning use information, mathematical and the software of systems of support of acceptance of financial decisions at a regional level.

The theoretical basis and methodical positions, which formulated in the thesis, is a payment in system of knowledge of methods and principles of management of the finance at a regional level in conditions of market system for systems of support of acceptance of financial decisions.

Key words: administrative decisions, systems of support, structural model, financial management, the local budget, the budget of development.© 2008-2012. Все права защищены.
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS